Array
Refundacja

Refundacja

 

Ochotnicze Hufce Pracy dokonują zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  (z uwzględnieniem wykazu zawodów), do wysokości najniższych stawek określonych w przepisach obowiązujących w okresie, za który dokonywana jest refundacja na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ochotniczymi Hufcami Pracy a pracodawcą.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951 z późn. zm.), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stają się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmowała wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzenia młodocianych (młodocianym zgodnie z Kodeksem pracy racy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat -art. 190 § 1 KP). Jednostkami OHP prowadzącymi to zadanie są Komendy Wojewódzkie i Centra Edukacji  i Pracy Młodzieży.

Refundowane Pracodawcy wydatki poniesione na wynagrodzenie młodocianych pracowników nie mogą być wyższe niż procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego  od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

Procent refundowanego Pracodawcy wynagrodzenia odpowiednio do roku nauki wynosi:

• w pierwszym roku nauki – 4%
• w drugim roku nauki – 5%
• w trzecim roku nauki – 6%
• w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy procent refundowanego wynagrodzenia  zawsze wynosi 4% bez względu na okres zawarcia umowy o pracę.


PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ JEŚLI:


• zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust.
1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
99, poz. 1001).
• pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u
pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań
zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania
zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu Pracy
• złożył w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o zawarcie umowy refundacyjnej ( przed podpisaniem umowy z młodocianym )

 

ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ


W celu zawarcia umowy o refundację pracodawca składa w CEiPM w okresie od 1 stycznia do 15 listopada:
• wniosek o zawarcie umowy o refundację,
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje instruktora praktycznej zawodu,
• oświadczenie o nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana refundacja wynagrodzeń i
składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych,
• formularz o pomocy publicznej innej niż de minimis


oraz do 30 listopada:
• kopie umów o pracę z pracownikami młodocianymi zawarte na czas nieokreślony,
• świadectwo pracy młodocianego jeśli zaliczono mu okres nauki u innego pracodawcy

Termin 15 listopada nie dotyczy zmiany pracodawcy przez młodocianego pracownika w przypadkach określonych w § 3 ust. 9, tj:

• Ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

• Reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,

• Orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.


Wniosek o zawarcie umowy o refundację może dotyczyć
• Nie więcej niż 3 młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych
• Młodocianych w liczbie nie przekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony pracowników nie będących młodocianymi.

 

 


Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w stosunku do tego młodocianego.


WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI


Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży następujące dokumenty:
• Wniosek o dokonanie refundacji,
• Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składem na ubezpieczenie
społeczne za młodocianych pracowników,
• Kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
• Kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” )
• Kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA )
• Informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia.

 

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

 

 

AKTUALNOŚCI W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI:


ZMIANY W REFUNDACJI OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU


W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  Dz.U.235 poz. 1601 z dnia 19 grudnia 2008 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom nastąpiła zmiana w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, w którym mowa jest, iż pomoc udzielana jest do dnia 31 grudnia 2013 roku, natomiast realizacja podpisywanych w tym czasie umów nastąpi nie później, niż do dnia 31 lipca 2016 roku.

 

Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym ( Dz. U. z 2010 nr 244 poz. 1632)

 

AKTY PRAWNE:

1. art. 190, art. 191 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141); - pobierz plik


2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1632); -pobierz plik


3. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie z dnia 29 marca 2010 (Dz. U. 2010, nr 53 poz. 312, - pobierz plik ) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 254, poz. 1704).- pobierz plik


4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601); - pobierz plik


5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 112 poz. 716); - pobierz plik


6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2007 nr 77 poz. 517, 518); - pobierz plik


7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z póź. zm.); - pobierz plik


8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, z póź. zm..); - pobierz plik


9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3). - pobierz plik

 

 

Załączone poniżej „Pliki do pobrania” zawierają zasady i niezbędną dokumentację, którą należy złożyć w celu ubiegania się o refundację:


1. Wniosek o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom


2. Informacja o kosztach


3. Wniosek o zawarcie umowy refundacyjnej


4. Formularz  informacji pomocy publicznej


5. Informacja o numerze konta bankowego


6. Upoważnienie


7. Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu


8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

 

 

Dział w przygotowaniu

Po więcej informacji zapraszamy wkrótce!

 
isparta escort