Array

Nauka zawodu

Małe i średnie zakłady rzemieślnicze obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części; praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających. Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą – rzemieślnikiem, uczniem - młodocianym pracownikiem, a rodzicem lub opiekunem.

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy zatrudnienia pracowników młodocianych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (zasadniczo znowelizowana w 1996 r.), zawierająca Dział IX w całości poświęcony kwestiom młodocianych pracowników. Szczegółowe przepisy odnoszące się do zasad odbywania przygotowania zawodowego ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 27.11.2002 Nr 197, poz. 1663).

Cel nauki zawodu

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Warunki zatrudnienia ucznia

Młody człowiek zamierzający podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełnić następujące warunki: ukończony 16 rok życia, ukończone gimnazjum, dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki zawodu, a następnie pracy.
Na naukę zawodu mogą być przyjęci młodociani pracownicy w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat.

Uprawnienia do szkolenia uczniów

Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (uzyskanie statusu instruktora praktycznej nauki zawodu).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr. 113, poz. 988, zm. W 2003 r. Nr 197, poz. 1875) określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Przepisy prawne ustalają, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę z młodocianym tj.
rodzaj przygotowania zawodowego: nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, czas trwania nauki zawodu, miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób realizacji obowiązku szkolnego, wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

Strony umowy powinny ustalić także: czy umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony czy też określony, sposób ponoszenia kosztów dokształcania teoretycznego młodocianego, a także rodzaj kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby szkolącej.

Okres nauki zawodu

Nauka zawodu trwa nie więcej niż 36 m-cy ( 3 lata).  W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia – młodocianego pracownika i za zgodą rzemieślnika szkolącego – izba rzemieślnicza może skrócić lub przedłużyć okres nauki zawodu.

Wynagrodzenie ucznia

Młodocianemu pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi 4%, 5%, 6% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

Refundacja

Pracodawca zatrudniający uczniów może wystąpić z wnioskiem do OHP o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli spełnia warunki określone    w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19. 12. 2008 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1601).

Dofinansowanie

O zawarciu umowy o naukę zawodu, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia trzech warunków koniecznych.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W  Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach jest zrzeszonych 69 pracodawców, którzy mogą zatrudnić pracowników w celu przygotowania zawodowego, co daje dobrą perspektywę dla przyszłości lokalnego rynku pracy i dla młodzieży wybierającej zawód, którego mogą się uczyć w środowisku swojego miejsca zamieszkania.


 
isparta escort