Array

Gimnazjalisto !

Chcesz wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, w zawodach poszukiwanych na terenie  Polski  i w innych krajach, przyjdź lub zadzwoń po więcej informacji do Cechu.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA UMOWY O PRACĘ W CELU NAUKI ZAWODU Z UCZNIEM MŁODOCIANYM:

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum (może być kserokopia potwierdzona-za zgodność)
 2. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły zasadniczej lub w przypadku dokształcania w formie kursowej oświadczenie stron o ponoszeniu kosztów kursów teoretycznych
 3. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do konkretnego zawodu (wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych)
 4. Zaświadczenie o przeszkoleniu BHP na stanowisku – wstępne, od mistrza szkolącego
 5. Jedno zdjęcie


PAKIET DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZAKŁADZIE SZKOLĄCYM UCZNÓW ZAWODU:


 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 2. Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
 3. Karta osobista młodocianego pracownika
 4. Zaświadczenie o dokształcaniu (w przypadku dokształcania w szkole zasadniczej)
 5. Program praktycznej nauki zawodu
 6. Legitymacja ucznia rzemiosła
 7. Wykaz prac wzbronionych młodocianym (z informacją o potrzebie dokonania przez rzemieślnika wyboru prac wzbronionych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i nauczanego zawodu)
 8. Wykaz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 9. Lista obecności pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 10. Lista płac pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 11. Poradnik egzaminacyjny oraz inne w zależności od potrzeb zakładu rzemieślniczego i zobowiązań pracodawcy wynikających z kodeksu prac
 
isparta escort