Array

Koszt przeprowadzenia egzaminu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.03.2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz.U. Nr 53 z 2005r. § 11 ust.6: Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust.2-4, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie. Pracodawca może pokryć koszty egzaminu poprawkowego”.

Opłatę za egzamin można uiścić w kasie Izby Rzemiosła lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
31 91150002 0010 0006 8329 0001

Należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz zawód, w którym będzie zdawany egzamin.

Powyższe stawki za egzaminy czeladnicze zawierają koszty ubezpieczenia kandydatów zdających egzamin.

 
isparta escort