Array

Informacja dla kandydatów ubiegających się o egzamin czeladniczy

Podstawa prawna: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.10.2005r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

  1. skierowanie na egzamin praktyczny
  2. dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
  3. stosowną odzież roboczą
 
isparta escort