Array
Informacje dla uczniów

Gimnazjalisto !

Chcesz wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, w zawodach poszukiwanych na terenie  Polski  i w innych krajach, przyjdź lub zadzwoń po więcej informacji do Cechu.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA UMOWY O PRACĘ W CELU NAUKI ZAWODU Z UCZNIEM MŁODOCIANYM:

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum (może być kserokopia potwierdzona-za zgodność)
 2. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły zasadniczej lub w przypadku dokształcania w formie kursowej oświadczenie stron o ponoszeniu kosztów kursów teoretycznych
 3. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do konkretnego zawodu (wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych)
 4. Zaświadczenie o przeszkoleniu BHP na stanowisku – wstępne, od mistrza szkolącego
 5. Jedno zdjęcie


PAKIET DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZAKŁADZIE SZKOLĄCYM UCZNÓW ZAWODU:


 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 2. Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
 3. Karta osobista młodocianego pracownika
 4. Zaświadczenie o dokształcaniu (w przypadku dokształcania w szkole zasadniczej)
 5. Program praktycznej nauki zawodu
 6. Legitymacja ucznia rzemiosła
 7. Wykaz prac wzbronionych młodocianym (z informacją o potrzebie dokonania przez rzemieślnika wyboru prac wzbronionych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i nauczanego zawodu)
 8. Wykaz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 9. Lista obecności pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 10. Lista płac pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 11. Poradnik egzaminacyjny oraz inne w zależności od potrzeb zakładu rzemieślniczego i zobowiązań pracodawcy wynikających z kodeksu prac
 

Informacja dla kandydatów ubiegających się o egzamin czeladniczy

Podstawa prawna: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.10.2005r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

 1. skierowanie na egzamin praktyczny
 2. dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
 3. stosowną odzież roboczą
 

Wymagane dokumenty na egzamin czeladniczy

I. Uczeń po Zasadniczej Szkole Zawodowej

 1. wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 2. świadectwo ukończenia szkoły zawodowej,
 3. udokumentowanie pełnego okresu praktycznej nauki zawodu (świadectwem pracy bądź zaświadczeniem),
 4. umowa(y) o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 5. opłata egzaminacyjna:
  dla zrzeszonych w cechu 320 zł
  dla pozostałych 550 zł
  dla uczniów z nieusprawiedliwiona obecnością 384 zł
 6. jedna fotografia czytelnie podpisana

 

II. Pracownik młodociany po gimnazjum

 1. wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 2. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla pracowników młodocianych,
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 4. udokumentowanie pełnego okresu praktycznej nauki zawodu (świadectwem pracy bądź zaświadczeniem),
 5. umowa(y) o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 6. opłata egzaminacyjna:
  dla zrzeszonych w cechu 320 zł
  dla pozostałych 550 zł
 7. jedna fotografia czytelnie podpisana

 

III. Pracownik pełnoletni

 1. wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 2. świadectwo ukończenia szkoły,
 3. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy w zawodzie,
 5. opłata egzaminacyjna w wysokości 540 zł
 6. jedna fotografia czytelnie podpisana
 

Koszt przeprowadzenia egzaminu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.03.2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz.U. Nr 53 z 2005r. § 11 ust.6: Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust.2-4, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie. Pracodawca może pokryć koszty egzaminu poprawkowego”.

Opłatę za egzamin można uiścić w kasie Izby Rzemiosła lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
31 91150002 0010 0006 8329 0001

Należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz zawód, w którym będzie zdawany egzamin.

Powyższe stawki za egzaminy czeladnicze zawierają koszty ubezpieczenia kandydatów zdających egzamin.

 
isparta escort