Array

Informacje dotyczące uczniów

Informujemy, iż przed spisaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, na pracodawcy ciąży obowiązek złożenia w OHP wniosku o refundację. Przed spisaniem umowy o pracę z uczniem należy zgłosić się do biura Cechu w celu podpisania stosownych dokumentów refundacyjnych. Nie podpisanie wniosku refundacyjnego w terminie poprzedzającym spisanie umowy o pracę z uczniem młodocianym powoduje brak refundacji na w/w ucznia na cały okres praktyki.
Umowę z uczniem młodocianym należy sporządzić w terminach przyjęć kandydatów do szkół (zgodnie z decyzją Kuratora Oświaty), najpóźniej do 31 sierpnia 2012 roku.


Dokumenty niezbędne do spisania umowy z uczniem to :

  • ksero świadectwa ukończenia gimnazjum
  • ksero zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy w danym zawodzie
  • dokładne dane ucznia (Pesel, adres zamieszkania)
 
isparta escort